پرش به محتوا

کشور

Un-Dyed Yarns

Discover the pure beauty of nature with HM Nabavian's Un-Dyed Yarns collection. Our exclusive assortment includes luxurious 100% pure un-dyed cashmere, versatile 100% linen in both bleached and un-dyed varieties, and sustainable choices like raw silk yarn available in hand-spun and standard forms. Each strand is expertly crafted to deliver unparalleled quality, providing a flawless base for your dyeing projects or use in their untouched, natural glory. Whether your passion lies in knitting, crochet, or weaving, our un-dyed yarns offer a pristine foundation for your artistic creations. Explore the unique allure and boundless potential of our Un-Dyed Yarns collection today.

نخ های ترمیم - سایه 092

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
تمام شده

نخ های بازسازی - سایه 092 - "Undyed Churro" معرفی نخ‌های بازسازی، مجموعه‌ای برتر از نخ‌های پشمی که برای الهام بخشیدن و مجذو...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
فروخته شده

نخ های ترمیم - سایه 090

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
تمام شده

نخ های بازسازی - سایه 090 - "Undyed Churro" نخ های ترمیم یک خط برتر از نخ های پشمی است که به طور خاص برای ترمیم طیف گسترده ای از فرش های دستباف و...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
فروخته شده

نخ های ترمیم - سایه 091

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
تمام شده

نخ های بازسازی - سایه 090 - "Undyed Churro" نخ های ترمیم یک خط برتر از نخ های پشمی است که به طور خاص برای ترمیم طیف گسترده ای از فرش های دستباف ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
فروخته شده

نخ های ترمیم - سایه 088

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
فقط 3 باقی مانده است!

نخ های بازسازی - سایه 088 - "Undyed Churro" نخ های ترمیم یک خط برتر از نخ های پشمی است که به طور خاص برای ترمیم طیف گسترده ای از فرش های دستباف ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00

نخ های ترمیم - سایه 086

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
تمام شده

نخ های بازسازی - سایه 086 - "Undyed Churro" نخ های ترمیم یک خط برتر از نخ های پشمی است که به طور خاص برای ترمیم طیف گسترده ای از فرش های دستباف ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
فروخته شده

نخ های ترمیم - سایه 076

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
موجود است

نخ های بازسازی - سایه 076 - "Undyed Churro" نخ های ترمیم یک خط برتر از نخ های پشمی است که به طور خاص برای ترمیم طیف گسترده ای از فرش های دستباف و...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00

1.5 مواد طبیعی رنگ نشده درشت - 088 -- نخ های بازسازی

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
موجود است

نخ 1.5 ریستوریشن یک نخ آران با وزن 840 ypp (یارد در هر پوند) است که از چوررو ناواهو و پشم رامبویه رنگ طبیعی ساخته شده است. پیچش سبک تری نسبت به نخ ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00

.86 درشت رنگ نشده طبیعی - 092 -- نخ های بازسازی

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
فقط 1 باقی مانده است!

نخ .86 "Restoration Yarn" یک نخ درشت و حجیم تک نوع است که در ابتدا برای بافتن ایجاد شده است. این بر اساس نخ سخت ریسیده شده در فرش های ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00

1.5 درشت مواد طبیعی رنگ نشده - 076 -- نخ های بازسازی

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
موجود است

نخ 1.5 ریستوریشن یک نخ آران با وزن 840 ypp (یارد در هر پوند) است که از چوررو ناواهو و پشم رامبویه رنگ طبیعی ساخته شده است. پیچش سبک تری نسبت به نخ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00

نخ های ترمیم - سایه 087

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
موجود است

نخ های بازسازی - سایه 087 - "Undyed Churro" نخ های ترمیم یک خط برتر از نخ های پشمی است که به طور خاص برای ترمیم طیف گسترده ای از فرش های دستباف ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00

نخ های ترمیم - سایه 084

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
موجود است

نخ های بازسازی - سایه 084 - "Undyed Churro" نخ های ترمیم یک خط برتر از نخ های پشمی است که به طور خاص برای ترمیم طیف گسترده ای از فرش های دستباف و...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00

درشت 1.5 | نخ های ترمیمی Undyed Naturals u2013 092 u2014

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
موجود است

نخ 1.5 ریستوریشن یک نخ آران با وزن 840 ypp (یارد در هر پوند) است که از چوررو ناواهو و پشم رامبویه رنگ طبیعی ساخته شده است. پیچش سبک تری نسبت به نخ ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00

1.5 مواد طبیعی رنگ نشده درشت - 091 -- نخ های بازسازی

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
موجود است

نخ 1.5 ریستوریشن یک نخ آران با وزن 840 ypp (یارد در هر پوند) است که از چوررو ناواهو و پشم رامبویه رنگ طبیعی ساخته شده است. پیچش سبک تری نسبت به نخ ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00

.86 درشت رنگ نشده طبیعی - 091 -- نخ های بازسازی

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
موجود است

نخ .86 "Restoration Yarn" یک نخ درشت و حجیم تک نوع است که در ابتدا برای بافتن ایجاد شده است. این بر اساس نخ سخت ریسیده شده در فرش های ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00

1.5 مواد طبیعی رنگ نشده درشت - 083 -- نخ های بازسازی

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
موجود است

نخ 1.5 ریستوریشن یک نخ آران با وزن 840 ypp (یارد در هر پوند) است که از چوررو ناواهو و پشم رامبویه رنگ طبیعی ساخته شده است. پیچش سبک تری نسبت به نخ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00

.86 درشت رنگ نشده طبیعی - 090 -- نخ های بازسازی

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
فقط 1 باقی مانده است!

نخ .86 "Restoration Yarn" یک نخ درشت و حجیم تک نوع است که در ابتدا برای بافتن ایجاد شده است. این بر اساس نخ سخت ریسیده شده در فرش های ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00

.86 درشت رنگ نشده طبیعی - 089 -- نخ های بازسازی

Restoration Yarns
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00
موجود است

نخ .86 "Restoration Yarn" یک نخ درشت و حجیم تک نوع است که در ابتدا برای بافتن ایجاد شده است. این بر اساس نخ سخت ریسیده شده در فرش های ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.00 - قیمت اصلی $18.00
قیمت اصلی
$18.00
$18.00 - $18.00
قیمت فعلی $18.00

100% Silk Fine Rose Handspun 6.0 Oz (Undyed)

HM Nabavian
قیمت اصلی $39.00 - قیمت اصلی $39.00
قیمت اصلی
$39.00
$39.00 - $39.00
قیمت فعلی $39.00
موجود است

Introducing our luxurious 100% Silk Fine Rose Hand-spun yarn, a true testament to the elegance and quality of natural fibers. Weighing 6.0 ounces, ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $39.00 - قیمت اصلی $39.00
قیمت اصلی
$39.00
$39.00 - $39.00
قیمت فعلی $39.00

100% Tencel Yarn Ne 2/20 6 ply

HM Nabavian
قیمت اصلی $12.00 - قیمت اصلی $12.00
قیمت اصلی
$12.00
$12.00 - $12.00
قیمت فعلی $12.00
موجود است

Experience the ultimate in luxury and warmth with our Merino Alpaca Wool Blend Yarn. This premium blend combines the softness of Merino wool with t...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $12.00 - قیمت اصلی $12.00
قیمت اصلی
$12.00
$12.00 - $12.00
قیمت فعلی $12.00

Merino Alpaca Wool Blend Yarn

HM Nabavian
قیمت اصلی $24.00 - قیمت اصلی $24.00
قیمت اصلی
$24.00
$24.00 - $24.00
قیمت فعلی $24.00
موجود است

Experience the ultimate in luxury and warmth with our Merino Alpaca Wool Blend Yarn. This premium blend combines the softness of Merino wool with t...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $24.00 - قیمت اصلی $24.00
قیمت اصلی
$24.00
$24.00 - $24.00
قیمت فعلی $24.00

100% Bamboo Yarn 2/20 Ne 6 Ply

HM Nabavian
قیمت اصلی $12.00 - قیمت اصلی $12.00
قیمت اصلی
$12.00
$12.00 - $12.00
قیمت فعلی $12.00
موجود است

Indulge in the silky smooth texture of our 100% Bamboo Yarn, 2/20 Ne 6 Ply. This premium yarn offers a luxurious feel and a beautiful sheen, perfec...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $12.00 - قیمت اصلی $12.00
قیمت اصلی
$12.00
$12.00 - $12.00
قیمت فعلی $12.00

100% Bamboo Yarn 2/16 Ne 5 Ply

HM Nabavian
قیمت اصلی $15.00 - قیمت اصلی $15.00
قیمت اصلی
$15.00
$15.00 - $15.00
قیمت فعلی $15.00
موجود است

Experience the luxurious softness of our 100% Bamboo Yarn, 2/16 Ne 5 Ply. This premium yarn offers a silky texture and a beautiful sheen, making it...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $15.00 - قیمت اصلی $15.00
قیمت اصلی
$15.00
$15.00 - $15.00
قیمت فعلی $15.00

100% Linen Yarn 2/7.5 Natural

HM Nabavian
قیمت اصلی $13.00 - قیمت اصلی $13.00
قیمت اصلی
$13.00
$13.00 - $13.00
قیمت فعلی $13.00
موجود است

Embrace the rustic charm and durability of our 100% Linen Yarn, 2/7.5 Natural. This lightweight, breathable yarn is perfect for creating timeless, ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $13.00 - قیمت اصلی $13.00
قیمت اصلی
$13.00
$13.00 - $13.00
قیمت فعلی $13.00

100% Bamboo Yarn 5/2 Nm

HM Nabavian
قیمت اصلی $14.00 - قیمت اصلی $14.00
قیمت اصلی
$14.00
$14.00 - $14.00
قیمت فعلی $14.00
موجود است

Indulge in the luxurious feel of our 100% Bamboo Yarn, 5/2 Nm. This yarn offers an incredibly soft and silky texture, making it perfect for a varie...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $14.00 - قیمت اصلی $14.00
قیمت اصلی
$14.00
$14.00 - $14.00
قیمت فعلی $14.00