پرش به محتوا

کشور

Hand Painted Canvas

Explore the exclusive collection of Hand Painted Canvases at HM Nabavian, where artistry meets craftsmanship. Each needlepoint canvas in our collection is a unique masterpiece, meticulously hand-painted by skilled artists. From vibrant abstracts to serene landscapes, our canvases cater to a variety of artistic tastes. Ideal for both beginners and seasoned needlepoint enthusiasts, these canvases are available in different mesh counts, ensuring a delightful crafting experience. Elevate your needlepoint projects with our exquisite, one-of-a-kind designs.

Filters

 • Warhol Inspired "Lips" - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Experience the iconic art of Andy Warhol with this beautifully hand-painted needlepoint canvas. Featuring his famous "Lips" design, this canvas is ...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
  فروخته شده
 • Rainbow Sailboat Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $120.00 - قیمت اصلی $120.00
  قیمت اصلی
  $120.00
  $120.00 - $120.00
  قیمت فعلی $120.00

  Expertly crafted by hand, this Rainbow Sailboat Hand Painted Needlepoint Canvas offers a stunning reflection of colors on its 14 mesh count mono zw...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $120.00 - قیمت اصلی $120.00
  قیمت اصلی
  $120.00
  $120.00 - $120.00
  قیمت فعلی $120.00
  فروخته شده
 • Marilyn Monroe Inspired Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $160.00 - قیمت اصلی $160.00
  قیمت اصلی
  $160.00
  $160.00 - $160.00
  قیمت فعلی $160.00

  Experience the iconic beauty of Marilyn Monroe with our hand painted needlepoint canvas. Made on 14 mesh Zweigart canvas, this piece captures the e...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $160.00 - قیمت اصلی $160.00
  قیمت اصلی
  $160.00
  $160.00 - $160.00
  قیمت فعلی $160.00
  فروخته شده
 • Sunflowers in a Pot - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Spruce up your space with this hand-painted needlepoint canvas featuring a charming potted sunflower design. Perfect for adding a touch of nature a...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • Baby Cactus with Purple Flower - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Add some prickly charm to your home with this hand-painted needlepoint canvas featuring a cute baby cactus with a delicate purple flower. Perfect f...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • Baby Cactus with Pink Flowers - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Add some prickly charm to your home with this hand-painted needlepoint canvas featuring a cute baby cactus with delicate pink flowers. Perfect for ...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • Lemons and Tea - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Indulge in the exclusive beauty of Lemons and Tea - a hand-painted needlepoint canvas featuring a captivating still life of lemons and a porcelain ...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • Floral Checked Board - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Upgrade your needlepoint game with this hand-painted canvas featuring a quirky floral design on a checked board. Perfect for adding a touch of fun ...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • Van Gogh Inspired Irises - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Indulge in the timeless beauty of Vincent Van Gogh's irises with our hand-painted needlepoint canvas. Each stitch captures the essence of the origi...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • Sunset Sailboat - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Elevate your decor with our Sunset Sailboat Needlepoint Canvas. Admire the hand-painted artwork of a serene sailboat gliding through the sunset sea...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • NYC Skyline - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Experience NYC's skyline at night with this hand-painted needlepoint canvas. Bold colors and intricate detailing bring the city to life in your own...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • Van Gogh Sunflowers - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Indulge in the timeless beauty of Van Gogh's Sunflowers with this hand-painted needlepoint canvas. Crafted with intricate details and vibrant color...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • Sipping Girlfriends - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Gather your girlfriends for a fun summer sip with this hand-painted needlepoint canvas! Featuring two gal pals sharing a refreshing cocktail, this ...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • David Bowie - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Introducing the perfect addition for any David Bowie fan's collection - a hand-painted needlepoint canvas featuring the iconic artist himself! This...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • Frida Kahlo - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Add some artistic flair to your home decor with this one-of-a-kind hand painted needlepoint canvas featuring the iconic Frida Kahlo. Each detail of...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • Ice Cream Cones - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Indulge in this "cool" hand-painted needlepoint canvas featuring some "sweet" ice cream cones. Inspired by the iconic Andy Warhol, this functional ...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • Balloon Dog - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00

  Add a pop of fun to your needlepoint collection with this hand-painted canvas featuring a colorful balloon dog. Guaranteed to make you smile every ...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
  قیمت اصلی
  $140.00
  $140.00 - $140.00
  قیمت فعلی $140.00
 • Blue Adirondack Lawn Chairs - Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $120.00 - قیمت اصلی $120.00
  قیمت اصلی
  $120.00
  $120.00 - $120.00
  قیمت فعلی $120.00

  Expertly crafted with a 14 mesh mono canvas, this hand painted needlepoint canvas features a charming design of blue Adirondack lawn chairs. Enhanc...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $120.00 - قیمت اصلی $120.00
  قیمت اصلی
  $120.00
  $120.00 - $120.00
  قیمت فعلی $120.00
 • Piet Mondrian Inspired Hand Painted Needlepoint Canvas

  قیمت اصلی $65.00 - قیمت اصلی $65.00
  قیمت اصلی
  $65.00
  $65.00 - $65.00
  قیمت فعلی $65.00

  Indulge in the beauty and intricacy of needlepoint with our Piet Mondrian inspired hand painted canvas. The unique design, inspired by the famous a...

  مشاهده جزئیات کامل
  قیمت اصلی $65.00 - قیمت اصلی $65.00
  قیمت اصلی
  $65.00
  $65.00 - $65.00
  قیمت فعلی $65.00