پرش به محتوا

کنترل پروانه و حشره کش ها

Protect Your Home with HM Nabavian's Moth Control and Insecticides. Our range of high-quality, user-friendly insecticides is tailored for combating common household pests like ants, cockroaches, mosquitoes, and moths. Whether you're dealing with a seasonal infestation or seeking preventive measures, our products offer reliable solutions. Our selection is ideal for those seeking effective pest control without compromising on safety and ease of use. Shop with us and experience the peace of mind that comes with a pest-free home.
  • اسپری پروانه SLA

    قیمت اصلی $12.25 - قیمت اصلی $70.00
    قیمت اصلی
    $12.25 - $70.00
    $12.25 - $70.00
    قیمت فعلی $12.25

    معرفی SLA Moth Spray، راه حل پیشنهادی شما برای محافظت موثر و طولانی مدت در برابر پروانه ها و سایر آفات پارچه! فرمول نوآورانه و غیر سمی ما به طور خ...

    مشاهده جزئیات کامل
    قیمت اصلی $12.25 - قیمت اصلی $70.00
    قیمت اصلی
    $12.25 - $70.00
    $12.25 - $70.00
    قیمت فعلی $12.25
  • HOT SHOT بدون نوار آفت

    قیمت اصلی $108.00 - قیمت اصلی $108.00
    قیمت اصلی
    $108.00
    $108.00 - $108.00
    قیمت فعلی $108.00

    معرفی HOT SHOT No Pest Strip، راه حلی موثر و راحت برای پاک کردن فرش و منسوجات پشمی شما از بید و سایر حشرات در حال پرواز. این محصول نوآورانه کنترل ...

    مشاهده جزئیات کامل
    قیمت اصلی $108.00 - قیمت اصلی $108.00
    قیمت اصلی
    $108.00
    $108.00 - $108.00
    قیمت فعلی $108.00
  • تکه های پروانه قدیمی Enoz®

    قیمت اصلی $6.29 - قیمت اصلی $59.79
    قیمت اصلی
    $6.29 - $59.79
    $6.29 - $59.79
    قیمت فعلی $6.29

    معرفی Enoz® Old Fashioned Moth Flakes، راه حلی آزمایش شده و قابل اعتماد برای محافظت از فرش های گرانبها و منسوجات پشمی شما در برابر آسیب شب پره. ای...

    مشاهده جزئیات کامل
    قیمت اصلی $6.29 - قیمت اصلی $59.79
    قیمت اصلی
    $6.29 - $59.79
    $6.29 - $59.79
    قیمت فعلی $6.29
  • حشره کش Hot Shot Total Release Fogger

    قیمت اصلی $11.79 - قیمت اصلی $11.79
    قیمت اصلی
    $11.79
    $11.79 - $11.79
    قیمت فعلی $11.79

    با حشره کش قدرتمند و موثر Hot Shot Total Release Fogger از فضاهای زندگی خود در برابر حشرات مزاحم محافظت کنید. این مه پاش پیشرفته برای از بین بردن ط...

    مشاهده جزئیات کامل
    قیمت اصلی $11.79 - قیمت اصلی $11.79
    قیمت اصلی
    $11.79
    $11.79 - $11.79
    قیمت فعلی $11.79
  • BioCare® Clothes Moth Traps

    قیمت اصلی $6.49 - قیمت اصلی $20.99
    قیمت اصلی
    $6.49 - $20.99
    $6.49 - $20.99
    قیمت فعلی $6.49

    Protect Your Wardrobe with BioCare® Clothes Moth Traps Effective Moth Prevention: Utilizes pheromone lures to specifically attract male clothes ...

    مشاهده جزئیات کامل
    قیمت اصلی $6.49 - قیمت اصلی $20.99
    قیمت اصلی
    $6.49 - $20.99
    $6.49 - $20.99
    قیمت فعلی $6.49
  • Para Moth Balls

    قیمت اصلی $18.90 - قیمت اصلی $109.25
    قیمت اصلی
    $18.90 - $109.25
    $18.90 - $109.25
    قیمت فعلی $18.90

    Protect your valuable clothing and household items with Enoz Para Moth Balls, offering reliable moth prevention with essential features: Made in ...

    مشاهده جزئیات کامل
    قیمت اصلی $18.90 - قیمت اصلی $109.25
    قیمت اصلی
    $18.90 - $109.25
    $18.90 - $109.25
    قیمت فعلی $18.90